G. Juzala

119a

prof. UŁ dr hab. Gustaw Juzala-Deprati

profesor w Zakładzie Antropologii Kulturowej

 

KONTAKT

pokój 228

e-mail: gustjul@poczta.onet.pl

 

DYŻUR

czwartek 12:00-13:00 co dwa tygodnie (pokój 228)

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Etnomuzykologia

Folklorystyka

Folklor na pograniczach

Folklor Polaków poza granicami kraju

Muzyka tradycyjna we współczesnym systemie edukacji

Kultura Bałtów

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty

Nazwa projektu: Muzyka na pograniczach polsko-litewskich. Muzyka jako znak

Lata realizacji projektu: 1998-2000

Funkcja w zespole projektowym: wykonawca

Jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: KBN, UJ

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Kantor

 

Nazwa projektu: Konopielki, wałaczobnyjapiesni, lalinkos. O kolędowaniu wielkanocnym na ziemiach polskich, litewskich, łotewskich i białoruskich

Lata realizacji projektu: 2006-2009

Funkcja w zespole projektowym: kierownik

Jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: KBN , Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

2012: Semantyka kolęd wiosennych. Studium folklorystyczno-etnomuzykologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

2007: Semiotyka folkloru muzycznego pograniczy polsko-litewskich. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

 

Artykuły

2014: The Traditional Music of Podhale. „Ethnologia Polona”, t. 35, s. 163-179.

2013: Folklore in the modern culture of Lithuania and Latvia. „Ethnologia Polona”, t. 33/34 (2012-2013), s. 180-195.

2012: Kauno, Kėdainių, Panevežio ir Radviliškio rajonų lenkų dainos. „Tautosakos Darbai”, t. 43, s. 155-173.

2010: Wielokulturowy folklor muzyczny Suwalszczyzny. [W:] M. Pokropek, Ludowe tradycje Suwalszczyzny. Suwałki, s. 273-286.

2010: Of research into Easter well-wishing carols in Poland and Lithuania. [In:] Traditional Musical Cultures in Central-Eastern Europe. Ecclesiastical and Folk Transmission. Ed. P. Dahlig. Warsaw,  s. 115-140.

2010: Historia w pieśniach ludowych pograniczy polsko-litewskich. „Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich”, nr 1, s. 91-104.

2010: Social Descent and the Songs’ Repertoire on the Polish-lithuanian Borderlands. „Ethnologia Polona”, vol. 27, s. 125-132.

2008: Lietuvoslenkųistorinėsąvimonė. „Liaudieskultūra”, t. 2, s. 37-47.

2007: Polskie i litewskie kolędy wiosenne. Obrzęd, gatunek, paralele. [W:] Baltijosregionoistorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Karinėistorija, archeologija, etnologija. Klaipėda, s. 171-182.

2006: Historyczne i socjolingwistyczne uwarunkowania kultury pograniczy polsko-litewskich. [W:] Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy środkowo-wschodniej. Red. J. Górecki. Kraków, s. 30-45.

2006: Muzyka mniejszości narodowych w Polsce. [W:] Folklor muzyczny w Polsce, suplement do podręcznika  Jadwigi Sobieskiej – rozwój badań 1980-2005. Red. P. Dahliga. Warszawa, s. 369-382.

2006: Pieśni ludowe Polaków kresów północno-wschodnich. [W:] Folklor muzyczny w Polsce, suplement do podręcznika  Jadwigi Sobieskiej – rozwój badań 1980-2005. Red. P. Dahlig. Warszawa, s. 349-368.

2005: Wybrane znaki i symbole ludowych pieśni na Litwie. [W:] Kultura i języki Wielkiego Księstwa Litewskiego. Red. M.T. Lizisowa. Kraków, s. 361-384.

2004: Lietuvos lenkų vestuvinės dainos. „Tautosakos Darbai”, t. 21 (28), 223-237.

2004: Los cantos de temática histórica en el folklore lituano. [In:] XII International Oral History Conference. Memoryand Globalization. Roma, s. 11,  CD-book.

2003: Musik des litauisch-polnischen Grenzbetie. [In:] Ethnic relation and musical folklore. Ed. R. Astrauskas. Vilnius, pp. 97-103.

2003: Aukstaičių-lenkų liaudies dainų melodijos (Melodie ludowych pieśni Polaków z Auksztoty). „Lietuvos Muzikologija”, t. 4, s. 144-152.

1998: Powstania styczniowe i listopadowe we współczesnej świadomości Polaków z Litwy kowieńskiej. [W:] Litwa: dzieje, naród, kultura. Red. G. Lemanaitė, P. Bukowiec. Kraków, s. 79-85.

1997: Przestrzenie pogranicza – przestrzenie mityczne. „Literatura Ludowa”, nr 6,  s. 11-21.

 

PEŁNIONE FUNKCJE

członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN (od 2014 roku)

członek Rady Redakcyjnejczasopisma „Lietuvosmuzikologija”, Wilno (od 2013 roku)

członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Res Humanitariae”, Kłajpeda  (od 2008 roku)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

Kultura Ameryki Łacińskiej i jej konteksty

Mitologia bałtyjska

 

Pozostałe zajęcia

Folklorystyka

Polski folklor muzyczny