W. Baranowski

prof. UŁ dr hab. WŁADYSŁAW BARANOWSKI
emerytowany profesor, w latach 1994–2005 kierownik Katedry Etnografii UŁ, w latach 2005–2012 dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

 

KONTAKT
pokój 227
tel.: (42) 635-61-12, (042) 635-61-50

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA
Etnografia Polski i Słowiańszczyzny
Źródłoznawstwo etnograficzne terenów zauralskich
Wybrane etnograficzne aspekty kultury Tatarów polskich

 

WYBRANE PUBLIKACJE
Książki
1989: Świat Islamu. Łódź.
1987: Wierzenia i życie religijne ludu rosyjskiego w świetle polskich relacji z lat 1831-1920 (Studium ze źródłoznawstwa religioznawczo-etnograficznego). Łódź.
1985: Polskie relacje o rosyjskiej kulturze ludowej (1831-1920). Łódź.

 

Artykuły
2005: Echa żywotów świętych w folklorze południowej części województwa łódzkiego. [W:] Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą pracy naukowej. Red. M. Pindera. Piotrków Trybunalski, s. 51-65.
2005: Żydzi i ich kultura w świadomości mieszkańców wsi i miasteczek. „Zeszyty wiejskie”, z. 10, s. 131-139.
2001: Polskie relacje o Kałmukach z XIX wieku – jako źródło etnograficzne. [W:] Polska a Syberia –spotkanie dwóch światów. Materiały z konferencji naukowej. Łódź, s. 9-19.
1999: Formy narracyjne polskich materiałów do etnografii narodów carskiej Rosji. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica”, t. 10, s. 97-124.