A. Lech

prof. UŁ dr hab. Andrzej Lech

profesor emerytowany

 

KONTAKT

pokój 229

tel.: (42) 635 61 55, (042) 635-61-50

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Szeroko rozumiana problematyka wsi, traktowana z perspektywy historycznej, politologicznej i etnologicznej

Agraryzm

Folkloryzm obrzędowy wiejskich organizacji społecznych

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty

Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku; grant Prezydenta m. Łodzi; 2009-2010; kierownik zespołu

 

Projekty badawcze

Straty w okupowanej przez Niemców Łodzi w czasie II wojny światowej; umowa z 30 VIII 2005 r. pomiędzy miastem Łódź a Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Łodzi; 2005-2006; członek zespołu

 

WYBRANE PUBLIKACJE

(razem ok. 130 publikacji – analizy badawcze, recenzje, informacje naukowe)

Książki

2006: Raport z oszacowania strat i szkód poniesionych przez miasto Łódź wskutek wybuchu i trwania II wojny światowej oraz wynikłych z organizacji i funkcjonowania Litzmannstadt Getto. Łódź: Wydawnictwo Urzędu Miasta Łodzi [współautor].

1991: Pluralizm polityczny. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

1991: Agraryzm wiciowy. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

1983: Wizje Polski Ludowej w programach organizacji młodzieży wiejskiej (1928-1948). Warszawa: Wyd. Komisji Historii Ruchu Młodzieżowego przy ZG ZSMP [współautor].

1982: Model badania historii ruchu młodzieżowego. Propozycja wstępna. Łódź: MINP UŁ.

1978: Tradycyjna kultura ludowa w programach i działalności polskich związków młodzieży wiejskiej w okresie II Rzeczypospolitej. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 

Artykuły

2015: Etnografia historyczna w ujęciu Bohdana Baranowskiego (w 100. rocznicę urodzin Mistrza). „Zeszyty Wiejskie”, z. 21, s. 9-24.

2014: Profesor Władysław Jerzy Baranowski. W 70-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej. „Zeszyty Wiejskie”, z. 19, s. 11-23.

2007: Istota i cele aktywności kulturalnej młodzieży chłopskiej w okresie II Rzeczypospolitej. [W:] Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu. Red. M. Pindera. Piotrków Trybunalski, s. 245-254.

1998: Agraryzm a stalinizm – przeciwstawne koncepcje przebudowy wsi i rolnictwa. „Zeszyty Wiejskie”, z. 1, s. 100-115.

1998: Pomoc wzajemna w życiu społecznym wsi polskiej. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 37, s. 45-55.

1991: Organizacja polityczna społeczeństwa w koncepcjach wiciowego agraryzmu. „Wieś i Państwo”, nr 3/4, s. 19-31.

1985: Myśl polityczna polskiego ruchu ludowego. [W:] Dzieje polskiej myśli politycznej w czasach nowożytnych i najnowszych. Red. A.F. Grabski. Łódź, s. 394-431.

 

Redakcja prac zbiorowych
(8 tomów) m.in.:
2010: Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku. Łódź.
1999: Szkice i materiały do dziejów przemysłu skórzanego w Polsce. Łódź.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH STOWARZYSZEŃ
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Polskie Towarzystwo Historyczne

 

PEŁNIONE FUNKCJE
redaktor naczelny „Zeszytów Wiejskich”
kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ
członek Rady Muzealnej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
członek Rady Naukowej Zakładu Historii Ruchu Ludowego przy NK PSL w Warszawie

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia uzyskane w badaniach naukowych (2011 rok)
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia uzyskane w badaniach naukowych (1988 rok)
Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia uzyskane w badaniach naukowych (1985 rok)
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia uzyskane w badaniach naukowych (1984 rok)
Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia uzyskane w badaniach naukowych (1983 rok)
Dwie zespołowe nagrody III stopnia Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1980 rok)
Indywidualna nagroda III stopnia Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1979 rok)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Aktualnie prowadzone zajęcia
Elementy historii i prahistorii (wykład)
Seminarium doktorskie
Seminarium magisterskie
Źródła archiwalne do badań etnograficznych (wykład)

Pozostałe przedmioty
Regionalizm (wykład)