A.P. Wejland

ccdaaca97c

prof. UŁ dr hab. ANDRZEJ PAWEŁ WEJLAND
emerytowany profesor

 

KONTAKT
e-mail: apw@autograf.pl

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA
Antropologiczny narratywizm – narratywistyczna antropologia: wspólnota – pamięć – narracja, wymiary autobiografii – świadectwa i wyzwania autobiograficzne, gatunki narracji antropologicznej

Antropologia codzienności: codzienność jako locus anthropologicus, miejska codzienność i miejskie narracje

Metodologiczne zagadnienia antropologii i dyscyplin pokrewnych: badawcze wspólnoty dyskursu, strategie transdyscyplinarne, scenariusze biograficzne w nauce – epifanie, przełomy, nawrócenia

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH
Granty
Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”; 2014-2019; wykonawca; http://najurze.uni.lodz.pl/

 

Projekty badawcze
Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie
badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland) oraz Instytut Archeologii UŁ (dr Olgierd Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmy Virako Sp. z o.o.; 2014-2015

 

Codzienność w niecodzienności. Kulturowy wymiar Wielkiej Wojny
badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; dr K. Piątkowska; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland) we współpracy ze studentami etnologii; 2013-2014

 

Analiza antropologiczna źródeł jako tekstów kultury
badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland); od 2012 roku

 

Metodologiczne osobliwości humanistyki – jej aparat pojęciowy i strategie retoryczne
od 2011 roku

 

Kultura – krytyka i obrona. O konceptualnych dylematach współczesnej humanistyki
od 2011 roku

 

WYBRANE PUBLIKACJE
Książki
1991: Obrazy grup społecznych. Studium metodologiczne. Warszawa: IFiS PAN.
1983: Prestiż. Analiza struktur pojęciowych. Warszawa: IFiS PAN.
1977: Analiza logiczna interrogacji i jej zastosowania w badaniach społecznych. Wrocław: Ossolineum.

 

Artykuły

2016: Jak gazeta codzienna przekraczała codzienność Wielkiej Wojny: „Nowy Kurier Łódzki” 1914–1918. „Journal of Urban Ethnology”, t. 14, s. 61–72.

2016: Siedem ideałów. „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, nr 2, s. 145–147.

2016: Spojrzeć na świat jak antropolog. Wyzwanie autobiograficzne. [W:] Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych. Red. M. Kafar. Łódź, s. 33–47.

2015: Szlezyng. Przyczynek do antropologii (nie)obecności. „Journal of Urban Ethnology”, t. 13, s. 53–65.

2014: Codzienność jako locus anthropologicus. [W:] Źródło historyczne jako tekst kultury. Red. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal. Warszawa, s. 245-254.
2014: Mój Cekcyn. Fragmenty autobiograficzne. „Zeszyty Wiejskie”, z. 19, s. 69-85.
2013: Horizon – Conversion – Narration: Identity and Otherness in the Scientific World of the Humanists. [In:] Biographical Perspectives. Vol. I: Between the ‘Professional’ and ‘Non-Professional’ Dimensions of Humanistic Experiences. Ed. M. Kafar. Łódź – Kraków, pp. 21-42.
2013: Antropolog i pojęcie świadectwa. O niektórych pułapkach w badaniu terenowym. [W:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze. Red. I.B. Kuźma. Łódź, s. 111–142.
2013: O definiowaniu w humanistyce – między retoryką a etyką. [W:] Nie tylko o wsi… Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk. Red. D. Kasprzyk. Łódź, s. 197-225.
2012: Poza kulturę, poza antropologię? „Przegląd Socjologiczny”, t. 61/3, s. 91-101.
2012: Miasto nocą. O poetyce nokturnu antropologicznego. [W:] Antropolog w mieście i o mieście. Red. G.E. Karpińska. Wrocław – Łódź, s. 155–164 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 51.
2011: Horyzont – nawrócenie – narracja. Tożsamość i obcość w naukowym świecie humanistów. [W:] Perspektywy biograficzne. T. 1 Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna. Red. M. Kafar. Łódź, s. 15–35.
2010: Latem w parku. Epifanie codzienności. [W:] Lato w mieście. Różne oblicza kultury. Red. R. Godula-Węcławowicz. Kraków – Warszawa, s. 145–162.
2010: Dyskurs i tożsamość. Opowieści we wspólnocie naukowej. [W:] Okolice socjologicznej tożsamości. Księga poświęcona pamięci Wojciecha Sitka. Red. I. Taranowicz, Z. Kurcz. Wrocław, s. 155–182.
2010: Założenia teoretyczne i metodologiczne badań Internetu i w Internecie. Kilka uwag krytycznych. [W:] Homo interneticus? Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci. Red. E.A. Jagiełło, P. Schmidt. Lublin, s. 8-13 http://wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2010/12/Homo-Interneticus.pdf
2004: Jak żegnać lokalne paradygmaty. O metodologii wywiadu i naukowych wspólnotach dyskursu. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 207-220.
2004: Wspólnota świadectwa. Charyzmatyczne opowieści o uzdrowieniu. [W:] Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi. Red. G.E. Karpińska. Łódź, s. 29-77 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 43.
1999: Badawcze strategie zdrowego rozsądku, czyli skarby małego metodologa. „Przegląd Socjologiczny”, t. 48, z. 1, s. 9-22.
1996: Transdyscyplinarne wątki w pracach metodologicznych Jana Lutyńskiego. „Przegląd Socjologiczny”, t. 45, s. 13-24.
1993: Wywiad kwestionariuszowy a logika konwersacji. O pracach Norberta Schwarza. „Przegląd Socjologiczny”, t. 42, s. 31-48.
1991: Ukryte porównania. Z badań nad stereotypami grup zawodowych. „Studia Socjologiczne”, z. 1-2, s. 91-107.
1990: Skale dwubiegunowe. Komentarz do badań nad stereotypami grup zawodowych. [W:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Red. Z. Gostkowski. Wrocław, t. 8, s. 233-278.
1990: Levels of Interrogation. Towards a Logical Reconstruction. „The Polish Sociological Bulletin”, z. 4, s. 35-45.
1989: Stereotyp grupy zawodowej. Analiza odpowiedzi na pytania otwarte o jej typowego przedstawiciela. [W:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii. T. 7. Red. Z. Gostkowski. Wrocław, s. 62-116.
1989: Społeczne obrazy grup zawodowych. Analiza powiązań. [W:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Red. Z. Gostkowski. Wrocław, s. 117-121.
1981: Czy rozumiemy się z respondentami? Elementarne zastosowania psycholingwistyki w badaniach socjologicznych. [W:] Szkice metodologiczne. Red. K. Lutyńska. Warszawa, s. 107-124.
1972: Informator i badawcza sytuacja informacyjna w empirycznych badaniach społecznych. Próba eksplikacji pojęcia informatora. „Studia Socjologiczne”, z. 4, s. 41-61.
1972: O specyfice wywiadów generacyjnych. Problem naturalizacji sytuacji wywiadu. [W:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Red. Z. Gostkowski, J. Lutyński. Wrocław, s. 147-188 [współautor: Sz. Wejland].
1970: Autorytet rodziców i rodzinna wspólnota wartości. „Studia Socjologiczne”, z. 3, s. 117-144.

 

Przedmowy do książek
2013: Zaangażowanie i autobiografia. [W:] M. Kafar. W świecie wygnańców, wdów i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej. Łódź, s. 9–17 – „Perspektywy biograficzne”, t. 2.
2006: Oswajanie obcości. W krainie metodologii wywiadu Norberta Schwarza. Przedmowa. [W:] A. Krzewińska. O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym: psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe (Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 11. Red. Z. Gostkowski, A. Kubiak), s. 13-28.
2002: Przedmowa. [W:] Samoorganizacja w społecznościach wiejskich: przejawy – struktury – zróżnicowania. Red. M. Wieruszewska. Warszawa, s. 5-8.
2001: O Łodzi „po bystroniowsku”. Przedmowa. [W:] R. Dzięcielski. Ludowe obrazy miasta. Inspiracje bystroniowskie. Łódź, s. 7-12 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 40.

 

Redakcja prac zbiorowych
1983: Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne. Wybór tekstów. Wrocław [wraz z K. Lutyńską].

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I STOWARZYSZEŃ
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

 

PEŁNIONE FUNKCJE:
członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Biographical Perspectives”;
członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Łódzkie Studia Etnograficzne” (http://www.ptl.info.pl/lse/);
członek Rady Naukowej czasopisma internetowego „Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture”;
członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Perspektywy Biograficzne”.