D. Kasprzyk

SONY DSC

dr Damian Kasprzyk

adiunkt w Pracowni Antropologii Praktycznej

 

KONTAKT

pokój 229

tel.: (42) 635 61 55

e-mail: damian.kasprzyk@uni.lodz.pl

 

DYŻUR

wtorek 15:15-16:30 (pokój 229)

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Regiony i regionalizmy

Zagadnienia tożsamości regionalnej

Muzeologia

Mikrohistoria

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Projekty badawcze

Dożynki – wymiar lokalny i ponadregionalny. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program: Obserwatorium kultury. Podmiot realizujący: Fundacja Ważka. Funkcja – koordynator badań na terenie województwa łódzkiego, współautor raportu; 2016

 

Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990–2015. Grant naukowo-badawczy Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego na opracowanie oryginalnych prac powstałych w wyniku prowadzonych badań związanych z aktywnością społeczną w lokalnych środowiskach, w latach 1990–2015. Funkcja – realizator; 2015-2016

 

Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program: Obserwatorium kultury. Podmiot realizujący: Fundacja Ważka. Funkcja – koordynator badań na terenie województwa łódzkiego, współautor raportu; 2015

 

Inwentaryzacja polskich nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie; projekt realizowany przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej we współpracy z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt międzynarodowy: polsko-ukraiński. Inwentaryzator; 2014-2015

 

Polskie wnętrze. Trendy nowoczesności; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska, dr Damian Kasprzyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i Wydawnictwa Meble.pl Sp. z o.o.; 2015

 

Być regionalistą; projekt realizowany w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ; pomysłodawca i realizator; 2014

 

Kim jesteś, regionalisto?; projekt realizowany w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ; pomysłodawca i realizator; 2012

 

Ja – regionalista; projekt realizowany w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ; pomysłodawca i realizator; 2010

 

Etos regionalisty; od 2009 roku

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

2011: Bibliografia zawartości biuletynu informacyjno-naukowego Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ „Zeszyty Wiejskie” za lata 1998-2010. Zeszyty I-XV. Łódź: Uniwersytet Łódzki. Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi.

2008: Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej. Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie.

 

Artykuły

2016: The roles of folk groups in shaping regional identity and the protection of cultural heritage. A Polish example. [W:] Kultúrne dedičstvo a identita. Red. Z. Krišková. Banská Bystica, s. 156-165 [wraz z K. Orszulak-Dudkowską].

2016: Patriotyzm lokalny – konteksty tożsamościowe. „Zeszyty Wiejskie”, z. 22, s. 261-276.

2016: Wieś i jej kulturowe wartości w autobiograficznych narracjach regionalistów. [W:] Kultura wsi w egodokumentach. Red. H. Czachowski, V. Wróblewska. Toruń, s. 249-263.

2016: Regionalizm jako element etosu nauczycielskiego. [W:] Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990-2015. Red. A. Kansy. Płock, s. 29-44.

2016: Patriotyzm(y) regionalistów. [W:] Kulturowe analizy patriotyzmu. Red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński. Gdańsk, s. 501-521.

2016: Muzeum regionalne w zmieniającej się Europie – potencjał i oczekiwania. „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, t. VIII, s. 34-48.

2015: Regionalizm zespołów ludowych. „Zeszyty Wiejskie”, z. 21, s. 255-266 [wraz z A. Kurpiel].

2015: Wielokulturowość a regionalizm. Rozważania z Płockiem w tle. „Notatki Płockie”, nr 4, s. 3-9.

2014: (Nie)codzienność strajkowa. Studencki protest w Łodzi ze stycznia – lutego 1981 r. z perspektywy antropologicznej. [W:] Łódzki strajk studencki styczeń – luty 1981. Spojrzenie po latach. Red. K. Lesiakowski. Łódź – Warszawa, s. 281-295.

2013: Miecze grunwaldzkie. Materialne skutki mutacji idei. „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, t. 4, s. 55-70.

2012: Agraryzm – regionalizm. Bliskość ideowa programów. [W:] Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie. Idee, organizacje, środowisko. Red. F. Kampka, S. Stępka. Warszawa, s. 55-66 [wraz z A. Lechem].

2011: Długopis Wałęsy. W stronę eksponatu idealnego. „Wieś Radomska”, t. 9, s. 13-26.

2011: Tożsamość regionalna a oferta edukacyjna wybranych muzeów województwa łódzkiego. „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, t. 2, s. 31-47.

2010: Regionalizm w Internecie (wybrane zagadnienia). [W:] Homo Interneticus? Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci. Red. E.A. Jagiełło, P. Schmidt. Lublin s. 70-79.

2010: Rola prasy prowincjonalnej w krzewieniu idei regionalizmu w II Rzeczypospolitej (na przykładzie gazet i czasopism płockich). [W:] Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym. Red. K. Stępnik, M. Rajewski. Lublin, s. 39-53.

2010: „Brud, smród i ubóstwo”. O dylematach ukazania biedy w przestrzeni skansenowskiej. „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 12, s. 19-34.

2009: Słowiańszczyzna, Kielecczyzna, regionalizm (refleksje na marginesie „Snobizmu i postępu” Stefana Żeromskiego). [W:] Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny. Red. I. Kuźma, P. Schmidt. Toruń, s. 225-238.

2009: Zygmunt Luty (1897-1961), stoczkowski społecznik i nauczyciel. „Zeszyty Wiejskie”, z. 14, s. 290-299.

2005: Fenomen świętości Tumskiej Góry. „Notatki Płockie”, nr 1, s. 3-5.

 

Redakcja prac zbiorowych

2014: Być regionalistą. Inspiracje, autodefinicje, perspektywy. Łódź: Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ. http://www.zw.uni.lodz.pl/kz/breg.pdf

2013: Nie tylko o wsi… Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2012: Kim jesteś, regionalisto? Sylwetki, opnie, diagnozy. Łódź: Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ. http://www.zw.uni.lodz.pl/kz/Kim.pdf

2010: Ja – regionalista. Refleksje, stanowiska, komentarze. Łódź: Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ. http://www.zw.uni.lodz.pl/kz/Ja-regionalista.pdf

 

Recenzje

2016: [Rec.:] Andrzej Kansy, Płocka prasa regionalistyczna w latach 1989-2014, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2015, ss. 177. „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, tom VII, s. 114-122.

2015: O prawie do młodości, wolności i kontestacji. Wystawa czasowa „Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace, Love i PRL”, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej Prüfferowej w Toruniu. „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, nr 2. http://www.ptl.info.pl/zwam/?p=101

2014: [Rec.:] Wieluński słownik biograficzny, Tom 1 i 2, pod redakcją Zbigniewa Szczerbika i Zdzisława Włodarczyka, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2014, ss. 288. „Zeszyty Wiejskie”, z. 20, s. 291-297.

2012: [Rec.:] Mariusz Urbanek, Broniewski. Miłość, wódka, polityka, ISKRY, Warszawa 2011, ss. 401. „Notatki Płockie”, nr 1/230, s. 53-55.

2011: [Rec.:] Adam Budzyński, Józef Filipczuk, Żydzi w Stoczku Łukowskim, Towarzystwo Przyjaciół Stoczka, Stoczek Łukowski – Warszawa 2010, ss. 128. „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 2, s. 257-259.

2011: [Rec.:] Michał Marian Grzybowski, Ksiądz Władysław Skierkowski. Etnograf Kurpiowszczyzny 1886-1941, Myszyniec 2011, ss. 154. „Notatki Płockie”, nr 3, s. 51-53.

2011: [Rec.:] Andrzej Białkowski, Piotr Wypych, Ścieżki pamięci… Pozostały tylko kamienie. Cmentarze żydowskie województwa łódzkiego, Łódzki Dom Kultury, Łódź [b.r.], ss. 108. „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, tom II, s. 203-205.

 

Informacje naukowe

2012: Relacja z konferencji Humanistyka dla biznesu. Człowiek w świecie idei, Łódź, 23-24 listopada 2011 roku. „Wieś i Rolnictwo”, nr 1/154, s. 186-192.

2012: Przegląd Filmów Etnologicznych, Łódź, 29-30 marca 2011. „Lud”, t. 96, s. 371-376.

2009: XXXV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, Stoczek Łukowski 21-22 czerwca 2008. „Zeszyty Wiejskie”, z. XIV, s. 333-341.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH STOWARZYSZEŃ

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Towarzystwo Naukowe Płockie

Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ

 

PEŁNIONE FUNKCJE

prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łodzi (od 2011 roku); www.ptl-lodz.blogspot.com

sekretarz (od 2011 roku) i przewodniczący (od 2015 roku) Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

sekretarz Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ (od 2012 roku)

sekretarz redakcji „Zeszytów Wiejskich” (od 2011 roku); www.zw.uni.lodz.pl

sekretarz redakcji „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej”; http://www.ptl.info.pl/zwam

członek redakcji „Rocznika Towarzystwa Naukowego Płockiego” (od 2016 roku); http://www.tnp.org.pl/rocznik_tnp.html

członek Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (od 2016 roku)

członek Rady Naukowej „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” (od 2016 roku)

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa II stopnia, za książkę Łódzki strajk studencki styczeń – luty 1981. Spojrzenie po latach. Red. K. Lesiakowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Narodowe Centrum Kultury. Łódź – Warszawa 2014 (2016 rok)

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2013 rok)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa II stopnia, za książkę Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny. Red. I. Kuźma i P. Schmidt. Toruń 2009 (2010 rok)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, indywidualna III stopnia, za książkę Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej, Towarzystwo Naukowe Płockie. Płock 2008 (2009 rok)

 

INFORMACJE DODATKOWE

Uczestnictwo w komitetach organizacyjnych konferencji

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi, Łódzki Dom Kultury: Cykl sesji naukowych: „Życie w satelicie”. Tożsamość na obrzeżach aglomeracji łódzkiej. Przewodniczący komitetu organizacyjnego. Spotkanie pierwsze: Aglomeracja i tożsamość. Próba zdefiniowania terminów porządkujących, 18 maja 2012.

 

Łódzki Dom Kultury, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi, Studenckie Koło Naukowe Etnologów UŁ. Przegląd Filmów Etnologicznych (Łódź, 29-30 marca 2011). Członek komitetu organizacyjnego.

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi, Łódzki Dom Kultury. Konferencja międzynarodowa: Antropolog w mieście i o mieście. Konferencja naukowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej (Łódź, 8-10 czerwca 2010). Członek komitetu organizacyjnego – sekretarz.

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta. Konferencja międzynarodowa: Miejsca biesiadne. Co o nich opowiada antropolog? (Łódź, 1-2 czerwca 2006). Członek komitetu organizacyjnego – sekretarz.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

Historia etnologii

Muzeologia

 

Pozostałe przedmioty

Etnografia Polski i Europy

Podstawy warsztatu naukowego

Regionalizm

Seminarium licencjackie