G.E. Karpińska

Obraz2

prof. UŁ dr hab. GRAŻYNA EWA KARPIŃSKA

profesor, dyrektor Instytutu, kierownik Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej

 

KONTAKT

pokój 222

tel.: (42) 635-61-51

e-mail: grazyna.karpinska@uni.lodz.pl

 

DYŻUR

środa 12:00-14:00 (pokój 232)

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Antropologia miasta, antropologia w mieście

Antropologia przestrzeni

Antropologia codzienności

Kulturowe zróżnicowanie krajów byłej Jugosławii

Cyfrowe archiwa, dokumentacja przeszłości

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty

Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”; 2014-2019; wykonawca; http://najurze.uni.lodz.pl/

 

Repozytorium cyfrowe zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”
Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”; 2012-2015; kierownik; http://fotografierobotnikow.uni.lodz.pl/dlibra

 

Uvod do antropologie menšin
grant finansowany przez Fond Rozvoje Vysokych Škol realizowany przez Fakulta Humanitních Studií Univerzity Karlovy w Pradze; 2011-2012; wykonawca

 

Bałuty. Opowieść antropologiczna
grant promotorski; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2009-2010; kierownik (wykonawca mgr A. Krupa)

 

Projekty badawcze

Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie
badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland) oraz Instytut Archeologii UŁ (dr Olgierd Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmy Virako Sp. z o.o.; 2014-2015

 

Codzienność w niecodzienności. Kulturowy wymiar Wielkiej Wojny
badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; dr K. Piątkowska; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland) we współpracy ze studentami etnologii; 2013-2014

 

Analiza antropologiczna źródeł jako tekstów kultury
badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland); od 2012 roku

 

Palce lizać? Kulturowe przygody kulinariów
interdyscyplinarny projekt realizowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; prof. UŁ dr hab. E. Nowina-Sroczyńska), Instytut Historii oraz Instytut Archeologii UŁ; http://palcelizac-spotkania.blogspot.com/; od 2012 roku

 

Przeszłość w krajobrazie miasta i wsi
od 2011 roku

 

Powódź w Muszynie
badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa) we współpracy ze studentami; blog terenowy; 2011 rok

 

Miasto. Fragmenty antropologiczne
2006-2008

 

Miejsca biesiadne w kulturze współczesnej
2005 rok

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

2000: Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych. Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 38.

1992: Pracować żeby żyć, żyć żeby pracować. Łódź: PWN – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 31 [wraz z Bronisławą Kopczyńską-Jaworską i Anną Woźniak].

 

Artykuły

2015: In the Streets. The (Non-)Everyday Life in the City of Łódź during the Great War. „Polish Sociological Review”, no 4, pp. 551-560.

2015: Zdobne fasady, smętne palimpsesty. „Journal of Urban Ethnology”, no 13, s. 39-51.

2015: Na Berlinku. Fragmenty z codzienności osiedla. [W:] Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne. Red. G.E. Karpińska, A. Krupa-Ławrynowicz. Łódź, s. 43-62.

2015: On the Appetite Trail. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, vol. 54, pp.106-123, http://www.ptl.info.pl/lse/.

2014: Антропология на града, антропология в града – градът като предмет и терен на изследване. „Български Фолклор”, nr 3, „Фолклористика, културна антропология и етнология в Полша”, s. 262-272. (Anthropology of the City, Anthropology in the City: the City as a Subject and a Field of Research, “Bulgarian Folklore”. „Folkloristics, Cultural Anthropology and Ethnology in Poland”), http://bulgarianfolklorejournal.net.

2014: Jak to z produktem regionalnym bywa, czyli o głodzie tradycji we współczesnym świecie. [W:] Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje... Red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara. Opole, s. 291-304.

2014: Cmentarze wojenne z I wojny światowej jako źródło i tekst kultury. [W:] Źródło historyczne jako tekst kultury. Red. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal. Warszawa, s. 107-126.

2014: Dziedzictwo w cyfrowym archiwum: fotografie robotników w repozytorium cyfrowym. „Zeszyty Wiejskie”, z. 19, s. 201-216.

2013: Pomniki bez cokołów – realizacje przedstawiające mężczyzn. „Journal of Urban Ethnology”, vol. 11, s. 103-114.

2013: Tradycje kulinarne na „Szlaku łaknienia”. [W:] Nie tylko o wsi… Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk. Red. D. Kasprzyk. Łódź, s. 315-332.

2012: Co upamiętniamy 29 sierpnia w Łodzi? Sposoby konstruowania miejsc pamięci. „Lud”, t. 96, s. 157-177.

2011: O wędrującym centrum miasta. Przykłady z miasta Łodzi. „Tematy z Szewskiej”, nr 1, s. 75-84.

2010: Getto latem. Piekło okupacyjnej heterotopii. [W:] Lato w mieście. Różne oblicza kultury. Red. R. Godula-Węcławowicz. Warszawa – Kraków, s. 163-179.

2009: Since Now a City is There: Remarks on a City Center. Examples from the City of Lodz. „Urban People/Lidé mĕsta. Review of Anthropology, Ethnology and Ethnology of Communication”, vol. 2, pp. 291-310.

2007: Food court jako nie-miejsce. [W:] Miejsca biesiadne. Co o nich opowiada antropolog? Red. G.E. Karpińska. Łódź, s. 37-46 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 46.

2007: Mostar. Miasto z mostem. [W:] Miasto po obu brzegach rzeki – różne oblicza kultury. Red. A. Stawarz. Warszawa, s. 77-91.

2004: Palimpsestowe oblicze miasta. Przykład Łodzi przemysłowej. „Ochrona Zabytków”, nr 3/4, s. 127-140.

2004: Sąsiedzi to bliscy inaczej. Rzecz o wspólnotowości w kamienicy czynszowej. [W:] Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi. Red. G.E. Karpińska. Łódź, s. 141-169 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 30.

2003: Place and Space in the Postmodern City. The View of an Anthropologist on Tenement Houses. [In:] Between Tradition and Postmodernity. Polish Ethnography at the Turn of the Millenium. Eds. L. Mróz, Z. Sokolewicz. Warsaw, pp. 53-62.

2002: Antropologiczne wędrówki po mieście: bramy. [W:] Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce. Red. A. Koseski, A. Stawarz. Warszawa – Pułtusk, s. 101-111.

2002: Karnawały na miejskiej ulicy. „Lud”, t. 86, s. 47-65.

2002: Miasto w czasie wojny. Analiza antropologiczna łódzkich doświadczeń. [W:] Tożsamość społeczno-kulturowa miasta. Red. M.G. Gerlich. Zabrze, s. 59-82.

1999: The Gate. [In:] Urban Symbols and Rituals. Proceedings of the International Symposium Organised by the IUAES Commission on Urban Anthropology. Ljubljana, June 23-25 1997. Ed. B. Jezernik. Ljubljana, pp. 9-24.

1995: The City Space and Its Inhabitants. „Journal of Urban Ethnology”, vol 1, pp. 47-57.

1993: Wnętrza mieszkań łódzkich rodzin robotniczych w okresie międzywojennym. [W:] Miasto i kultura polska doby przemysłowej. T. 2 Człowiek. Red. H. Imbs. Wrocław, s. 171-186.

1991: Death in the Working Class Family. „Folklore Review” (London), pp. 53-59.

1991: Domačin in tujec v mestnem območju. „Časopis za Zgodovino in Narodopisje” (Maribor), vol. 27, s. 43-47.

1989: Zwyczaje, obyczaje i obrzędy rodzinne w Łodzi. „Zaranie Śląskie”, t. 3/4, s. 435-480 [wraz z B. Kopczyńską-Jaworską].

1988: The Worker in a Ecological Structure of the City. [In:] Etnološka Sticišca. Ethnological Contacts. Zbieżności Etnologiczne. Eds. N. Jeẑ, S. Kremenŝek i in. Ljubljana – Portorož, pp. 63-74.

1988: Zwyczaj darzenia się w łódzkim środowisku robotniczym. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, t. 25, s. 125-148.

 

Redakcja prac zbiorowych

2015: Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne. Łódź: Wydawnictwo Księży Młyn [wraz z A. Krupą-Ławrynowicz].

2012: Antropolog w mieście i o mieście. Wrocław – Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 51.

2011: Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje. Wrocław – Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 50 [wraz z A. Nadolską-Styczyńską].

2007: Miejsca biesiadne. Co o nich opowiada antropolog? Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 46.

2004: Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi. Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 43 .

1999: Łódź i inne miasta. Łódź: Instytut Etnologii UŁ [wraz z B. Kopczyńską-Jaworską].

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I STOWARZYSZEŃ

International Commission on Urban Anthropology IUAES

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 

PEŁNIONE FUNKCJE

dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

kierownik Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej IEiAK UŁ

członek senatu UŁ

kierownik Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem (http://www.lodzregion.uni.lodz.pl)

wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

przewodnicząca Komisji Antropologii Miasta przy Komitecie Nauk Etnologicznych PAN

członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

członek Rady Programowej przy Instytucji Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury”

 

Członkostwo w redakcjach

redaktor naczelna „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (http://www.ptl.info.pl/lse/)

Komitet Redakcyjny STROMATA ANTHROPOLOGICA (wyd. Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

Komitet Redakcyjny „Urban People. Review of Anthropology, Ethnology and Ethnology of Communication” (wyd. Faculty of Humanitie, Charles University in Prague)

Rada Naukowa czasopisma „Our Europe”

Rada Programowa czasopisma „Komparatystyka Kulturowa”

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014 rok)

Indywidualne nagrody II stopnia przyznane przez Rektora UŁ (2012 i 2002 rok)

Złota odznaka UŁ (2007 rok)

Odznaka „Za zasługi dla Miasta Łodzi” przyznana przez Radę Miejską m. Łodzi (2007 rok)

Zespołowa nagroda III stopnia przyznana przez Rektora UŁ (2005 rok)

Srebrny Krzyż Zasługi (2003 rok)

Odznaka Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony działacz kultury” (1995 rok)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

Metodyka etnograficznych badań terenowych

Seminarium magisterskie

Warsztaty etnograficzne

 

Pozostałe przedmioty

Antropologia miasta i antropologia w mieście  (dla studentów Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich UŁ)

Antropologia miejskiej codzienności

Bałkany: świat wspólny i podzielony

Moje miasta: doświadczanie i opowieści

Podstawy warsztatu naukowego

Seminarium doktorskie

Terror i kultura. O Serbach, Chorwatach i Bośniakach

Warsztaty etnograficzne: Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie

Warsztaty etnograficzne: Miejsca pamięci w krajobrazie miasta. Osiedla przyfabryczne, pomniki

Warsztaty etnograficzne: Miejsca pamięci w krajobrazie miasta. Śladami Niemców i Żydów w Łodzi

Warsztaty etnograficzne: Opisać getto

Warsztaty etnograficzne: Przestrzenie ludyczne we współczesnym mieście