I. Kuźma

 

dr hab. Inga Kuźma

adiunkt, kierownik Pracowni Antropologii Praktycznej

 

KONTAKT

pokój 234

tel.: (42) 635 61 58

e-mail: inga.kuzma[at]uni.lodz.pl

 

DYŻUR

wtorek 17:15-18:45 (pokój 234)

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Antropologia gender, teorie gender, women studies, herstory

Metodologiczne problemy badania kultury współczesnej przez pryzmat deprywacji i wykluczenia, płci kulturowej, doświadczenia, religijności, emocji

Antropologia wiedzy szczególnie źródła i ich cyfrowe przetwarzanie, organizacja wiedzy

Etnologia krajów śródziemnomorskich oraz Europy Wschodniej

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty

Repozytorium cyfrowe zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”; grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2012-2014; wykonawczyni

 

Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku; grant Urzędu m. Łodzi; 2009-2010; wykonawczyni

 

„Bibliografia Etnografii Polskiej” w Internecie; grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2005-2007; wykonawczyni

 

Zadania Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL (bibliografia bieżąca z zakresu antropologii kulturowej i nauk pokrewnych w Internecie i upowszechnianie dorobku polskiej antropologii za granicą); środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadania PTL; od 2001 roku; wykonawczyni i koordynatorka

 

Projekty badawcze

Grupa interdyscyplinarna UŁ (antropologia kulturowa, pedagogka społeczna, praca socjalna) – wokół projektu Łódzkiego Partnerstwa Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności: Skrzynka Domni-Bezdomni; 2016/2017 – nadal

 

Women, War and Peace w ramach Europe for Citizens (partnerzy: Smashing Times Theatre Company, Dublin, Ireland; Institute de Formacion Y Estudios Sociales (IFES), Valencia, Spain; Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet, Hannover, Germany; AHE Łódź); 2015/2016; współkoordynatora i współautorka badań

 

Pokamedulskie dziedzictwo wigierskie i Na granicy; projekty Domu Pracy Twórczej ze środków Ministerstwa Sztuki i Dziedzictwa Narodowego i Unii Europejskiej; 2009-2010; koordynatorka badań terenowych

 

Wielka historia w małej gminie – wybory 1989 roku w Gminie Kleszczów; projekt ze środków Fundacji im. Króla S. Batorego dla Fundacji na rzecz zachowania indywidualnej pamięci historycznej BRUCHEJON; 2009; współkoordynatorka

 

Społecznicy – działacze w rzeczywistości polskiej od 1989 do współczesności. Badanie biografii społecznikowskiej; projekt we współdziałaniu z Fundacją na rzecz zachowania indywidualnej pamięci historycznej BRUCHEJON; 2008; współkoordynatorka

 

W sprzecznym mieście. Dokumenty tożsamości; projekt Galerii Manhattan w Łodzi; 2007-2008; koordynatorka badań terenowych

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

2015: Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych. Łódź: Wyd. UŁ.

2008: Współczesna religijność kobiet. Antropologia doświadczenia. Seria Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Archiwum Etnograficzne”, t. 46 Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

 

Artykuły

2016: Bezdomność z punktu widzenia problematyki zdrowia i choroby. [W:] Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński. Łódź – Bytów, s. 411-425.

2016: Wstęp. [W:] Bezdomność w Łodzi. Red. I.B. Kuźma, Ł. Lange. Łódź, s. 8-18, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/20445

2016: Miasto pracy – miasto kobiet. Perspektywa women’s  urban anthropology. „Civitas Hominibus”, t. 11, s. 57-90, http://www.civitashominibus.ahe.lodz.pl/biezacy

2016: Łódź Herstories as an Example of Research in the Women, War and Peace Project Supported by Europe for Citizens  Programme. “Civitas Hominibus”, t. 11, s. 91-104, http://www.civitashominibus.ahe.lodz.pl/biezacy [wraz z E. Pietrzak]

2016: The sense and the practices of living in a homeless shelter. “Studi di Nuevo Meridionalismo”, R. II, nr 3, s. 223-235, http://www.nuovomeridionalismo.it/

2016: Tworzenie „nowej tradycji” i „nowej pamięci” miejskiej – Łódzki Szlak Kobiet. Nowa lektura tradycji. [W:] Inspiracje Rokiem Kolbergowskim. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha. Łódź s. 84-96.

2015: Wiedza (z) marginesu: granice wiedzy – granice społeczne – granice kultury. [W:] Śmieć w kulturze! Red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński. Gdańsk, s. 103-133.

2014: „Własny pokój” etnografek. „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1, s. 29-50.
http://zew.info.pl/files/1-14_Kuzma.pdf

2014: Łódź jako teren badań etnograficznych z perspektywy women’s urban anthropology. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 121-137.

2014: Archiwum jako teren działalności społeczno-badawczej. [W:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym. T. 4. Red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa. Toruń.

2014: O (de)konstrukcji krajobrazu kulturowego – na pograniczu kategorii opisu. Przypadek Kleszczowa. [W:] Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności. Red. E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński. Pruszcz Gdański, s. 235-250.

2013: Antropologia przezwyciężająca „hermeneutyczną niesprawiedliwość”. Z badań w schronisku dla bezdomnych kobiet. „Lud”, t. 97, s. 133-156.

2013: Das kulturelle Leben der heutigen deutschen Minderheit in Lodz. [W:] Fremde im gelobten Land. Zur Geschichte der Deutschen in Lodz nach dem Zweiten Weltkrieg. Red. M. Kucner, K. Radziszewska. Osnabrück, s. 119-127.

2013: Tematy trudne – pola minowe – tabu w badaniu naukowym. Słowo wstępne. [W:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze. Red. I.B. Kuźma. Łódź, s. 65-90.

2013: Wprowadzenie do antropologicznych badań wśród bezdomnych kobiet. Charakterystyka relacji dialogicznej. [W:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze. Red. I.B. Kuźma. Łódź, s. 7-14.

2011: Antropologia kulturowa i działanie społeczne. [W:] Subiektywny przewodnik po Suwalszczyźnie i okolicach. Suwałki, s. 12-65.

2011: Between the „ordinariness“ and the „extraordinariness“ of life. The autobiographies of women. „Ethnologia Polona”, nr 28-29, s. 31-48.

2011: Charakterystyka „gender studies” we francuskich naukach humanistycznych i społecznych. „Literatura Ludowa”, nr 6, s. 71-84.

2011: Doświadczenie religijne w opisie i interpretacji antropologicznej – między emocjami a racjonalizacją. „Studia Religiologica”, z. 44, s. 187-19.

2011: Koncepcja etnografii w ujęciu Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – rozwój łódzkiej szkoły etnograficznej. [W:] Wokół „Społeczności wiejskiej“. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje. Red. G.E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska. Wrocław – Łódź, s. 43-64 – „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 50.

2010: Współczesne życie organizacyjne i wspólnotowe łódzkich Żydów. [W:] Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 r. Red. A. Lech, K. Radziszewska, A. Rykała. Łódź, s. 13-48.

2010: Życie organizacyjne współczesnej łódzkiej społeczności niemieckiej. [W:] Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 r.Red. A. Lech, K. Radziszewska, A. Rykała. Łódź, s. 93-101.

2009: Antropolodzy w „sprzecznym mieście“. [W:] Projekt artystyczno-społeczny „W sprzecznym mieście. Dokument tożsamości“. Łódź, strony nienumerowane [współautor: P. Owczarek].

2009: Gminne wymiary transformacji – przypadek Kleszczowa (pow. bełchatowski, woj. łódzkie). [W:] Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce. Red. K. Górny, M. Marczyk. Wrocław, s. 95-122 [współautor: B. Klamka-Wasilewska].

2009: Niematerialne dziedzictwo kulturowe z Wigier i okolic. Raport z badań terenowych. „Rocznik Augustowsko-Suwalski”, t. 9, s. 137-152 [wraz z B. Klamką-Wasilewską].

2009: Problemy dotyczące klasyfikacji i opisu w branżowej bazie bibliograficznej na przykładzie „Bibliografii Etnografii Polskiej w Internecie”. „BIULETYN EBIB”, nr 19 [wraz z B. Kopczyńską-Jaworską, M. Wilbik].
http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/kopczynska_kuzma_wilbik.php

2009: Święto Kurban Bajram w Bułgarii. O „etnicznych” odmianach świętowania – na wybranym przykładzie z terenu. Refleksje etnologiczne. „Etnografia Polska” t. 53, z. 1-2, s. 61-90 [wraz z A. Kijewską].

2009: Doświadczenie – przeżycie. Duchowość z punktu widzenia antropologii kulturowej. [W:] Religijność i duchowość – dawne i nowe formy. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska. Kraków, s. 105-115.

2009: Współczesne rekonstrukcje i retrospektywy słowiańskości. Przykład rodzimowierców (neopogan) polskich. [W:] „Żyje, żyje duch słowiański”. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny. Red. I. Kuźma, P. Schmidt. Toruń, s. 204-224.

2008: Badania etnograficzne na łódzkim Manhattanie. Wprowadzenie. „Journal of Urban Ethnology”, vol. 9, s. 5-12.

2008: Bibliografia etnografii polskiej w Internecie (uwagi po dwóch latach funkcjonowania). „Lud”, t. 92, s. 265-272.

2008: Etnologiczna kategoria „terenu” a Internet. [W:] E-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo. Seria „Kultura Internetu”, t. 1. Red. B. Płonka-Syroka, M. Staszczak. Wrocław, s. 41-52.

2008: Możliwości uprawiania antropologii typu at home/du proche. Kilka spostrzeżeń po badaniach w rodzinnym mieście. „Journal of Urban Ethnology”, vol. 9, s. 89-102.

2008: „Problemy wiszą w powietrzu” – o projektach w przestrzeni publicznej z kuratorką Joanną Warszą rozmawiają Inga Kuźma i Agnieszka Iwaszkiewicz. „Journal of Urban Ethnology”, vol. 9, s. 103-110 [wraz z A. Iwaszkiewicz, J. Warsza].

2008: Prywatność – intymność, czyli na badawczych peryferiach etnologii. (Doświadczanie siebie i świata na wybranym przypadku). „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, t. 34, s. 147-161.

2008: „U nas wszystko trzyma kobieta…“. Szkic do portretu „kobiety pracującej” na wsi. „Zeszyty Wiejskie”, z. 13, s. 8-47.

2007: Ekonomika wiejska w ujęciu etnologicznym. „Wieś i Rolnictwo”, nr 1 (134), s. 58-74.

2007: Etnologiczne badania religijności katolickiej wobec problemu diachronii i synchronii. [W:] Religia i historia. Red. E. Przybył. Kraków, s. 181-191.

2007: Les situations de risques: les jeunes et le pèlerinage. [W:] Peurs et risque Au coeur de la fête. Red. J. Bonnet-Carbonell, L.-S. Fournier. Paris, s. 273-285.

2006: Antropologia nadnowoczesności Marca Augé. „Journal of Urban Ethnology”, vol. 8, s. 19-23.

2006: Czym jest Śródziemnomorze dla współczesnej etnologii europejskiej? Wybrane problemy. „Lud”, t. 90, s. 121-138.

2006: Obraz kobiety samotnej w Polsce na wsi i małym mieście na początku XXI wieku. [W:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Red. A. Żarczyńska, A. Szwarc. Warszawa, s. 505-525.

2006: Słowo o kobietach i słowo kobiet. Feminologiczna propozycja interpretacji wybranego aspektu religijności. „Etnografia Polska”, t. 50, z. 1/2, s. 51-72.

2005: Lokalny użytek ze wspólnego dziedzictwa. Przykład Kalwarii Zebrzydowskiej. [W:] Zagrożenia tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii. Red. A. Styczyńska-Nadolska. Wrocław – Łódź, s. 160-168.

2005: Warsztaty Bibliograficzne Internationale Volkskundliche Bibliographie. „Lud”, t. 89, s. 359-366 [współautorzy: B. Kopczyńska-Jaworska, M. Wilbik].

2005: Wybrane internetowe oblicza religijności katolickiej. „Etnografia Polska”, t. 49, z. 1/2, s. 125-146.

2004: Krótki zarys historii i problematyki francuskiej etnologii symbolicznej. „Etnografia Polska”, t. 48, z. 1/2, s. 113-130.

2003: Pamięć miasta poety – Petersburg Josifa Brodskiego. „Journal of Urban Ethnology”, vol. 6, s. 89-100.

2003: Świat kobiet. „Etnografia Polska”, t. 47, z. 1/2, s. 103-127.

2002: Gegenwartige interessen der polnischen Ethnologie. [W:] Europaische Ethnologien in Neuen Millenium. Osteuropaische Ethnologien auf neuen wegen – Abschied vom referatenorgan DEMOS. Red. B. Emmrich, J. Moser. Drezno, s. 79-84 [wraz z B. Kopczyńską-Jaworską].

2002: Wypowiedzieć niewypowiedziane. „Etnografia Polska”, t. 46, z. 1/2, s. 101-117.

2001: Emocje jako przedmiot wiedzy i wiary. „Etnografia Polska”, t. 45, z. 1/2, s. 85-97.

1999: Sara – królowa wędrowców. Święto w Saintes-Maries-de-la-Mer, Prowansja. „Etnografia Polska”, t. 44, z. 1/2, s. 220-222.

1997: Dziecięce światy Manhattanu. „Etnografia Polska”, t. 41, z. 1/2, s. 205-214.

 

Redakcja prac zbiorowych

2017: Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Herstorie. Seria „Oblicza feminizmu”, t. 2, Łódź [wraz z I. Desperak].

2016:  Bezdomność w Łodzi. Łódź [wraz z Ł. Lange] http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/20445

2016: Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Seria „Oblicza feminizmu”, t. 1, Łódź. [wraz z I. Desperak].

2013: Tematy trudne. Sytuacje badawcze. Red. I.B. Kuźma. Łódź.

2009: „Żyje, żyje duch słowiański”… Rozważania nad ideą słowiańszczyzny. Toruń [wraz z P. Schmidtem].

2008: „Journal of Urban Ethnology”, vol. 9 – redaktor numeru.

 

Tłumaczenia

2006: Augé Marc, Paquot Thierry. Marc Augé w rozmowie przeprowadzonej przez Thierry Paquot. „Journal of Urban Ethnology”, vol. 8, s. 5-18.

2005: Bromberger Christian. Widowisko sportowe przedmiotem badań etnologicznych? „Journal of Urban Ethnology”, vol. 7, s. 51-62.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH STOWARZYSZEŃ

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze www.ptl.info.pl

F.E.R.-EURETHNO www.eurethno.altervista.org/FR/default.php

SIEF (the International Society for Ethnology and Folklore / Societé Internationale d’Ethnologie et de Folklore) http://www.siefhome.org/

ISSR/SISR (the International Society for the Sociology of Religion / Société Internationale de Sociologie des Religions) http://www.nuuj.hr/sisr2/en/

 

PEŁNIONE FUNKCJE

kierownik Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL (od 2011 roku) www.bep.uni.lodz.pl

członek Zarządu Polskiego Instytutu Antropologii (2012–2017)

z-ca redaktora czasopisma „Our Europe” (2011–)

koordynator wydziałowy ds. Programu Erasmus (2012/2013)

koordynator kierunkowy ETCS dla etnologii (2012–)

skarbnik F.E.R. Euerthno (2016–)

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda w dziedzinie nauk społeczno-humanistycznych Prezydium łódzkiego Oddziału PAN oraz Konferencje Rektorów Szkół Wyższych w Łodzi (2011 rok)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa II stopnia, za książkę Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku. Red. A. Lech, K. Radziszewska, A. Rykała. Łódź (2011 rok)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa II stopnia, za książkę „Żyje, żyje duch słowiański”. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny. Red. I. Kuźma i P. Schmidt. Toruń 2009 (2010 rok)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, indywidualna II stopnia, za książkę Współczesna religijność kobiet. Antropologia doświadczenia. „Seria Archiwum Etnograficzne”, t. 46. Wrocław 2008 (2009)

 

INFORMACJE DODATKOWE

członkini (z ramienia UŁ) i przewodnicząca (2014-) Łódzkiego Partnerstwa Pomocy Osobom Wykluczonym i Bezdomnym
http://lodzkiepartnerstwopomocy.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/%C5%81%C3%B3dzkie-Partnerstwo-Pomocy-Osobom-Wykluczonym-i-Bezdomnym/417390161777256

prowadząca edukację kulturową w ośrodkach pomocy bezdomnym w Łodzi

współorganizatorka cyklu spotkań MMŁ „Łódzki gość. Ludzie – pasje – miasto” (2007-2011)

konsultantka przy projekcie w przestrzeni miejskiej autorstwa Joanny Rajkowskiej (VII Festiwal Dialogu 4 Kultur, Łódź, 2008)

tutorka na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego

wspólopiekunka Studenckiego Koła Naukowego Etnologów (2007-2011)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia religii

Etnografia Polski i Europy

Niedostrzegalne w kulturze: wykluczenia, marginesy, tabu

Seminarium magisterskie

 

Pozostałe przedmioty

Antropoloia doświadczenia

Antropologia gender

Antropologia tematów trudnych w działaniu

Etyczne problemy badań antropologicznych

Metody interpretacji kultury

Podstawy warsztatu naukowego

Wprowadzenie do etnologii