V. Krawczyk-Wasilewska

profwasilewska

prof. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska

profesor emerytowana

 

KONTAKT

pokój 227

tel.: (42) 635 61 12, (042) 635 61 50

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

E-folklor

Globalizacja

Kultura internetowa

Kultura oralna

Kultura kulinarna

Kultura medyczna

Dziedzictwo kulturowe

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty:

Wzmocnienie i rozwój funkcji nieprodukcyjnych (metropolitalnych) i ich wpływ na rozwój i integrację Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: ranga kulturalna Łodzi w kraju i zagranicą – kultura jako element rozwoju i ważny walor klimatu miasta, kultura studencka (korzenie, stan obecny); grant Prezydenta m. Łodzi; 2011-2012; kierownik

 

Grant United Nations Development Program (UNDP) na prezentację tematyki HIV/AIDS na XIV Kongresie IUAES, Williamsburg, Virginia (USA); 1998

 

Człowiek i środowisko we współczesnym folklorze; polsko-czeski grant Open Society Institute, University of Central Europe, Prague – Budapest; 1996-1997; kierownik

 

Grant studialny Ministra Szkolnictwa Wyższego na badania fińskiej szkoły folklorystycznej; Finlandia; 1982-1983 (6 miesięcy)

 

Documentation and Analysis of Baltic Mentality in the Time of Transition; Gotland Centre of Baltic Studies, Visby, Szwecja; 1996-1999; narodowy koordynator projektu

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

2016: E-folklor w dobie kultury digitalnej.  Łódź: Wydawnictwo UŁ.

2016: Folklore in the Digital Age: Collected Essays. Foreword by Andy Ross, Łódź (Wyd. UŁ) – Kraków (Wyd. UJ), ss.150. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/produkt/folklore-in-the-digital-age-collected-essays/

2000: AIDS. Studium antropologiczne. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

1986: Współczesna wiedza o folklorze. Warszawa: LSW.

1983: Ignacja Piątkowska. Literatka i folklorystka regionu sieradzkiego (Z badań nad regionalną kulturą literacką Polski śodkowej końca XIX i początku XX w.). Łódź „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria”, nr 10.

1979: Wprowadzenie do folklorystyki. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

1973: Poeta autentyczny. O twórczości Stanisława Czernika. Łódź: Wyd. Łódzkie.

 

Artykuły (ponad 170):

2017: Wkład Profesora Karola Daniela Kadłubca do antropologii narracji. [W:] Językowe i kulturowe modelowanie świata. Księga dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi. Red. K. Marcol, J. Kajfosz. Kongres Polaków w Rp. Czeskiej, UŚ w Katowicach, Uniwersytet w Ostrawie. Czeski Cieszyn, s. 25- 38.

2015: Oskar Kolberg jako dokumentalista folkloru na tle europejskim. [W:] E. Antyborzec (red.): Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin. Instytut im. Oskara Kolberga. Poznań, s. 179-192.

2015: Rubber Towers, Modern Culinary Tribes and other Stories. A Research Report on Digital Culture Studies. „Jarbuch für Europäische Ethnologie”, vol. 10 (Polen), pp. 67-76.

2015: SIEF 50 Years, and Counting. „Newsletter SIEF”, vol. 13, no. 1, pp. 11-13.

2015: A Global Food Tale in the Age of the Internet. [W:] Food and the Internet. Proceedings of the 20th International Ethnological Food Research Conference, Department of Folklore and Ethnology, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Łodź, Poland, 3–6 September 2014. Eds. V. Krawczyk-Wasilewska, P. Lysaght. Peter Lang Edition: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, pp. 23-32.

2014: Polskata folkloristika meżdu lokalizma i globalizma. „Balgarski Folklor” XI, nr 4 (Polska folkloristika i etnolingvistika), s.351-363.

2014: Kolberg i inni. Z dziejów europejskiej dokumentalistyki folklorystycznej. „Zeszyty Wiejskie”,z. XIX, s.191-200.

2013: Farmers’ Markets in Poland: Revitalisation of Traditional Food Products. [W:] The Return of Traditional Food. Ed. P. Lysaght. „Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 1”, pp. 113-118 [współautor: K. Orszulak-Dudkowska].

2013: Od lokalnych światów do globalnej wioski. Problematyka europejskiego dziedzictwa kulturowego jako element polityki unijnej. [W:] Nie tylko o wsi… Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk. Red. D. Kasprzyk. Łódź, s. 333-345.

2013: Randka z awatarem, czyli o społecznym znaczeniu tożsamości wirtualnych. [W:] Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki. Red. L.W. Zacher. Warszawa, s. 529-544.

2013: Tradycja lokalna czy kultura globalna? Dylematy badacza folkloru polskiego. [W:] Folklór a folkloristika vo svete postmoderny. Red. Z. Profantová. Bratislava, s. 31-46.

2012: Wprowadzenie, czyli Łódź między starymi a nowymi laty… [W:] Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi. Red. V. Krawczyk-Wasilewska, M. Kucner, E. Zimnica- Kuzioła. Łódź, s. 4-16.

2012: Matchmaking through avatars: Social aspects of online dating. [W:] Shaping Virtual Lives. Online Identities Representations, and Conducts. Eds. V. Krawczyk-Wasilewska, T. Meder, A. Ross. Łódź, s. 89-100 [wraz z A. Ross].

2011: Zamiast Wstępu. Internet jako narzędzie komunikacji globalnej. [W:] Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Red. N. Majchrzak, A. Zduniak. Poznań, s.13-28.

2011: Wkład Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej do recepcji folkloru ugrofińskiego w Polsce. [W:] Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje. Red. G.E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska. Wrocław – Łódź, s. 95-105 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 50 .

2011: Haitański pakt z diabłem, albo podanie globalne. „Literatura Ludowa”, nr 2, s. 43-48 (przedruk: „Transformacje” 2011, t. 70/71, nr 3/4, s. 352-362).

2011: Haiti Legend Revisited: Earthquake, Devil’s Pact, Polone Nwa, Hoax and Online Comments, „FoafTale News”, no 77. www.folklore.ee/FOAFtale/ftn.htm

2010: Ochrona dziedzictwa kulturowego a społeczeństwo obywatelskie w świetle polityki Unii Europejskiej. [W:] Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Red. A. Zduniak, R. Reclik. Poznań, s. 268 -273.

2010: Antropolog on-line, a badanie w działaniu. Eksperyment polsko-brytyjski. [W:] Homo Interneticus? Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci. Red. E.A. Jagiełło, P. Schmidt. Lublin, s.14-20. http://www.wiedzaiedukacja.eu

2009: E-folklor jako zjawisko kultury digitalnej. [W:] Folklor w dobie Internetu. Red. G. Gańczarczyk, P. Grochowski. Toruń, s.15-22.

2009: Elektronnyj folkłor jak javischtsche cifrovoj kultury. „Słov’janskij Svit” [Rocznik Narodowej Akademii Nauk Ukrainy], nr 7, s. 127-138.

2009: Global Singlevillage and Cultural Attitudes of Older British Males to Dating-on-line. „Ethnologia Polona”, t. 29-30, s. 155-164 [współautor: D. Beer].

2007: Sophomoros, czyli koncept humorystyczny…. „Literatura Ludowa”, nr 4-5, s.109-112 [wraz z  M. Dobbie].

2007: Polish Folklore. [W:] Poland. History, Culture and Society. Selected readings. Ed. E. Bielawska-Batorowicz. (Second edition) Łódź, s. 231-240.

2006: E-folklore in the Age of Globalization. „Fabula”, nr 47, s. 2-7.

2006: Food and Politics: Old and New Mediterranean Influences on Polish Culinary Habits. [W:] Mediterranean Food Concepts and Trends. Eds. P. Lysaght, N. Rittig-Beljak. Zagreb, s. 337-344.

2006: Tożsamość podmiotu zbiorowego w dobie globalizacji. Wybrane zagadnienia. [W:] Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii. Red. A. Nadolska-Styczyńska. Wrocław – Łódź, s. 46-53.

2003: Po 11. września, czyli folklor polityczny jako wyraz globalnego lęku. „Literatura Ludowa”, nr 3, s. 25-34 .

2003: Post-September 11th: Oral and Visual Folklore in Poland as an Expression of the Global Fear. „Consciousness, Literature and the Art”, vol. 4, no 3. www.aber.ac.uk/tfs/journal

1998: „Act Locally, Think Globally”: The Folklorists Remarks on Ecological Anthropology and Environmental Education. [W:] The Tasks of Ethnology/Cultural Anthropology in Unifying Europe. Ed. A. Posern-Zieliński. „Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN”, nr 8, s.127-13

 

Redakcja prac zbiorowych

2015: Food and the Internet. Proceedings of the 20th International Ethnological Food Research Conference, Department of Folklore and Ethnology, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Łodź, Poland, 3–6 September 2014. Eds. V. Krawczyk-Wasilewska, P. Lysaght. Peter Lang Edition: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien.

2012: Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi. Red. V. Krawczyk-Wasilewska, M. Kucner, E. Zimnica-Kuzioła. Łódź.

2012: Shaping Virtual Lives. Online Identities Representations, and Conducts. Eds. V. Krawczyk-Wasilewska, T. Meder, A. Ross. Łódź.

1999: Ecology and Folklore III. Eds. S. Brouček, V. Krawczyk-Wasilewska. Prague.

1996: Homer Iliada. Wstęp, wybór, przypisy. V. Krawczyk-Wasilewska. Warszawa.

1994: Ecology and Folklore II. Ed. V. Krawczyk-Wasilewska. Łódź.

1992: Ecology and Folklore. Eds. V. Krawczyk-Wasilewska, M.A. Łukowska Łódź.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH STOWARZYSZEŃ

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Międzynarodowe Towarzystwo Etnologii Europejskiej i Folkloru [SIEF]

Międzynarodowe Towarzystwo do Badań Narracji Ludowej [ISFNR]

Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej [IOV]

Folklore Fellows przy Fińskiej Akademii Nauk

Międzynarodowa Unia Nauk Antropologicznych i Etnologicznych

 

OBECNIE PEŁNIONE FUNKCJE

członek Rady Naukowej Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej w Łodzi (od 2012 roku)

członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma internetowego „Our Europe”, UAM-Poznań (od 2011 roku)

członek Redakcji Naukowej serii wydawniczej PTL „Dziedzictwo kulturowe” (od 2010 roku)

członek Zarządu Polskiej Sekcji IOV (od 2006 roku)

członek Komitetu „Folktales and Internet” ISFNR (od 2005 roku)

ekspert Komisji Europejskiej – Program Ramowy 6 i 7 (od 2004 roku)

członek Komisji Food Research SIEF (od 2004 roku)

 

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

Medal Złoty  Za  Długoletnią Służbę  (Prezydent RP, 2016)

Nagrody Rektora UŁ (1974, 1976, 1980, 1988, 1993, 2001, 2004, 2011, 2016)

Medal w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2006 rok)

Medal Tomasso Crudeli za działalność na rzecz praw człowieka – Poppi, Włochy (2003 rok)

Złota Odznaka UŁ (1993 rok)

Finalista Międzynarodowej Nagrody Etno-Antropologicznej im. Salomone Marino Pitré ,

Uniwersytet w Palermo, Włochy za książkę Wpółczesna wiedza o folklorze (1987 rok)

Honorowa Odznaka Miasta Łodzi (1985 rok)

 

INFORMACJE DODATKOWE

kierownik Zakładu Folklorystyki UŁ (1991-2012)

kierownik Katedry Wychowania Muzycznego UŁ (1991-1996)

rganizator 3 konferencji międzynarodowych Ecology and Folklore, Łódź 1992, 1994, 1996

organizator 20. międzynarodowej konferencji Food Research Group SIEF (4.-6.09.2014)

organizator konferencji Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi (9.11.2012)

organizator międzynarodowych warsztatów Lokalna turystyka kulinarna w dobie restrukturyzacji obszarów wiejskich (4-5.09.2014)

organizator międzynarodowego warsztatu Storytelling as a Profession (26.05.2010)

gościnny wykładowca uniwersytetów w: Budapeszcie, Banskej Bystricy, Bratysławie, Cardiff, University College London , Univ. of North London, Giessen, Pradze, Akademii Szwedzkiej i Uniwersytetu w Turku, Tampere i Helsinkach

promotor 175 rozpraw magisterskich i 4 rozprawy doktorskich

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Prowadzone zajęcia

AIDS as the Paradigm of Social Disease (wykład)

E-folklor w dobie globalizacji (konwersatorium)

Folklorystyka (wykład)

Kultura oralna (wykład)

Seminarium magisterskie