W. Puś

prof. dr hab. WIESŁAW PUŚ

profesor w Zakładzie Antropologii Kulturowej

 

KONTAKT

pokój 218

tel.: (042) 635 61 52

e-mail: Pus.Wieslaw@gmail.com

 

DYŻUR

wtorek 09:00-10:00

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Historia społeczno-gospodarcza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Historia Żydów polskich w XIX i XX wieku

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Projekty badawcze

Badania nad uprzemysłowieniem majątków ziemiańskich w Królestwie Polskim do 1914 r.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Autor 190 prac (11 książek, 90 artykułów i kilkadziesiąt recenzji i innych drobnych prac), w tym 20 artykułów w językach obcych.

Książki

2015: Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015. Łódź.

2013: Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879-1913. Materiały źródłowe. Łódź

2005: Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta. Łódź [wraz z M. Koter, M. Kulesza i S. Pytlas].

1998, 2001, 2003: Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793-1914. Łódź.
1997: Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim 1870-1914. Łódź.

1987: Dzieje Łodzi przemysłowej. Łódź (wydanie albumowe).

1984: Przemysł Królestwa Polskiego w latach 1870-1914. Łódź.

1976: Przemysł włókienniczy w Królestwie Polskim w latach 1970-1900. Łódź.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH STOWARZYSZEŃ

członek Polskiego Towarzystwa Historycznego

członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 

OBECNIE PEŁNIONE FUNKCJE

członek Komisji do spraw Godności Akademickich UŁ

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

Seminarium magisterskie

Wielokulturowa Łódź

 

Pozostałe przedmioty

Dwór i wieś na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Historia Żydów polskich