konkurs filmowy

 

INNY – NIE OBCY
projekt filmowy dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

.

Obcość nie jest tylko u obcego, ale nawet przede wszystkim w tym co własne. (…) Warunkiem poznania obcego jest sproblematyzowanie własnej oczywistości, które pozwala na odnalezienie we własnym, tego, co zostało poruszone przez obcość drugiego.

Joanna Tokarska-Bakir

.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, który dotyka problematyki niezwykle ważnej i aktualnej w dzisiejszym świecie. Proponowany temat „Inny – nie obcy”, poza celem edukacyjnym, ukazującym różnorodność kulturową jako cenną wartość, chcemy uczynić istotnym głosem sprzeciwu, wobec niepokojąco rosnącego zjawiska nietolerancji, stereotypizacji, dyskryminacji, ksenofobii i rasizmu.
Sięgając po medium – telefon komórkowy – będący nieodłączną częścią życia młodego człowieka, przyjmujemy, że może stać się on cennym narzędziem do popularyzowania idei szacunku, tolerancji, akceptacji praw człowieka, otwarcia na dialog. Ta mobilna technologia stała się naszą codziennością – nie tylko służy do komunikacji, ale i wymiany informacji. W dynamicznie zmieniających się konfiguracjach ludzkich światów, które skutkują nowymi formami obywatelstwa i przynależności – „wielokulturowość”, to już nie hasła powtarzane w mediach, ale rzeczywistość, którą możemy obserwować wokół nas.
Proponujemy zatem, by telefon komórkowy stał się narzędziem nie tylko obserwacji, ale także zbliżenia, dialogu, przyjrzenia się Innym. Czasami wystarczy proste narzędzie, by ludzie zaczęli opowiadać o sobie i swoich lokalnych światach. Poznając ich historie, pasje, cele, marzenia, dążenia, możemy dostrzec nie to co dzieli, ale łączy nas wszystkich.

.

Zrealizujcie film! Może stać się on istotnym remedium na wzrastającą niechęć i nieufność wobec przedstawicieli innych grup – etnicznych, narodowościowych, wyznaniowych, światopoglądowych, subkulturowych.

.

Organizatorzy

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów UŁ WAGABUNDA, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

.

Zasady

Projekt kierowany jest do uczniów i uczennic gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Zadaniem uczestnika/uczestniczki będzie stworzenie krótkiego filmu wideo (maksymalnie 15 minutowego) za pomocą telefonu komórkowego, ukazującego tematykę konkursu. Uczestnicy mogą pracować w maksymalnie dwuosobowych grupach.

.

Uwaga! Przedłużony termin nadsyłania prac upływa 7.05.2017 roku.

.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: etnokoloinfo@gmail.com

Mail powinien zawierać:
1. Imię i Nazwisko twórców/twórczyń
2. E-mail oraz nr telefonu twórcy/twórców
3. Nazwę i adres szkoły
4. Tytuł filmu
5. Krótki opis filmu
Uwaga: Film należy wysłać w formacie mp4. Inne formaty nie będą uwzględniane.

.

O wynikach poinformujemy wszystkich uczestników, wysyłając wiadomość na wskazane adresy e-mail. Wyniki zamieszczone zostaną także na stronie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego (www.etnologia.uni.lodz.pl).
Nadesłane prace oceniać będzie jury składające się z antropologów kultury i specjalistów od kultury wizualnej. Wyłonione trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia wyświetlone będą na otwartym, specjalnie zorganizowanym pokazie filmowym. Ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe w formie publikacji. Filmy, które nie zajmą żadnego z wyróżnionych miejsc, ale zwrócą uwagę jury, stworzą jeden obraz mający przybliżyć pojęcie szeroko rozumianej różnorodności szerszemu gronu odbiorców.

Zapraszamy!

.

Zaproszenie pobierz

Regulamin pobierz