Studia podyplomowe

.

Roczne (2-semestralne) studia podyplomowe Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie, prowadzone przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, dostarczają narzędzi badawczych pozwalających zrozumieć motywacje konsumentów – użytkowników przedmiotów, przestrzeni oraz usług – poprzez rozpoznanie ich potrzeb, przyzwyczajeń, wyznawanych wartości, kulturowych i społecznych czynników, które wpływają na decyzje, doświadczanie, użytkowanie. Program wpisuje się w ramy koncepcyjne antropologii projektowania (design anthropology) i kładzie nacisk na etnograficzne metody i techniki badawcze.

.

Studia adresowane są przede wszystkim do:

 • osób dążących do umocnienia pozycji rynkowej swoich przedsiębiorstw i pracowni (przedstawicieli małych i dużych firm projektujących usługi, przedmioty i przestrzeń; specjalistów odpowiedzialnych za badania marketingowe i rozwój strategii rynkowychprojektantów i artystów uczestniczących w procesie projektowania);
 • absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, ale także absolwentów szkół artystycznych i politechnicznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie metod i technik etnograficznych w kontekście badań rynku i projektowania usług, przedmiotów i przestrzeni (etnologów, socjologów, ekonomistów, marketingowców, kulturoznawców, historyków sztuki, pedagogów, filozofów);
 • wszystkich osób zainteresowanych miejscem i znaczeniem projektowania w kulturze współczesnej oraz badaniami etnograficznymi.

 

PROGRAM STUDIÓW:

Cykl dydaktyczny składa się z trzech, uzupełniających się modułów.

Moduł I: METODY I TECHNIKI BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH

Praktyczna wiedza oraz umiejętności w zakresie korzystania z metod i technik badań etnograficznych ważnych w wiarygodnych i efektywnych badaniach społecznych oraz marketingowych. Moduł ten kształtuje kompetencje m.in. z zakresu: odkrywania realnych potrzeb ludzi; dostrzegania szansy biznesowej w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami produktów i usług; tworzenia i dopasowywania właściwych rozwiązań do istniejących problemów.

Moduł II: KONTEKSTY ANTROPOLOGICZNE

Wiedza antropologiczna o znaczeniu kultury materialnej w życiu codziennym, wzorach i modach kulturowych, proksemice, antropologii czasu, przestrzeni i rzeczy. Słuchacze zapoznawani są również z założeniami oraz celami perspektywy badawczej, jaką jest antropologia projektowania (design anthropology).

Moduł III: WARSZTATY

Zajęcia praktyczne, które stanowią dużą część całego programu studiów. Pozwalają one słuchaczom na pracę kreatywną oraz zastosowanie metod i technik etnograficznych w praktyce – podczas spotkań warsztatowych z ekspertami (case studies), reprezentującymi m.in. takie obszary jak: design i produkcja, usługi komercyjne, projektowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną, administracja, projektowanie wnętrz.

.

METODY I TECHNIKI

BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH

(ok. 50% zajęć)

       KONTEKSTY ANTROPOLOGICZNE           (ok. 30% zajęć)            WARSZTATY             (ok. 20% zajęć)
Proces badawczy i jego elementy Antropologia projektowania   Warsztaty z praktykami
Wywiad etnograficzny i jego rodzaje Antropologia stosowana
Badania fokusowe Wzory i mody kulturowe
Obserwacja etnograficzna Design w kulturze
Badania wizualne Antropologia rzeczy
Etnografia sensoryczna i performatywna Antropologia czasu i przestrzeni
Netnografia i etnografia on-line
User experience – strategia badawcza
Strategie budowania marki

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. NAZWA STUDIÓW – Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie
 2. CZAS TRWANIA – 2 semestry 
 3. TERMIN URUCHOMIENIA – informacje niebawem
 4. FORMA STUDIOWANIA – studia doskonalące, niestacjonarne; zajęcia odbywają się będą w trybie weekendowym (soboty-niedziele), nie częściej niż co dwa tygodnie; planowanych jest 7 zjazdów w semestrze
 5. OPŁATA ZA SEMESTR – 1 300 złotych (za cały rok: 2 600 złotych)
 6. ZASADY REKRUTACJI – kolejność zgłoszeń
 7. WYMAGANIA WSTĘPNE – dyplom studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (lub równoważnych) dowolnego kierunku
 8. WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW – słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po: złożeniu karty zaliczeniowej ze wszystkimi wymaganymi wpisami, złożeniu pozytywnie ocenionej pracy końcowej (raport badawczy przygotowany we współpracy i dla konkretnego klienta/odbiorcy/przedsiębiorcy/własnej firmy) oraz dokonaniu opłaty za studia
 9. DOKUMENTY DO REKRUTACJI – (1) kwestionariusz osobowy (do pobrania TUTAJ), (2) dyplom ukończenia studiów lub jego odpis,  (3) podanie o przyjęcie na studia (do pobrania TUTAJ), (4) CV, (5) kserokopia dowodu osobistego, (6) 1 zdjęcie legitymacyjne
 10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW – informacje niebawem

.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ 

Koordynator studiów: MGR SEBASTIAN LATOCHA (sebastian.latocha@uni.lodz.pl)

Kierownik studiów podyplomowych: DR ALEKSANDRA KRUPA-ŁAWRYNOWICZ (aklawrynowicz@uni.lodz.pl)