Dla kandydatów

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE
studia licencjackie
studia magisterskie
studia doktoranckie

www.rekrutacja.uni.lodz.pl

 

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

„BADANIA ETNOGRAFICZNE W PROJEKTOWANIU I BIZNESIE”

.

.

972c566fcf      de68b2c2d2    POSTU

Etnologia  i antropologia kulturowa to ekscytująca dyscyplina, dzięki której otworzysz wiele drzwi!
poznasz:
· różnorodność społeczeństw i kultur świata;
· codzienność i świąteczność miasta, miasteczka i wsi jako przestrzeni ludzkiej egzystencji;
· wielowymiarowe portrety mieszkańców dawnego i współczesnego miasta;
· współczesne oblicza kultury popularnej i folkloru;
· prawdziwe historie o wymyślanych tradycjach;
· kulturowe pejzaże południa, środka i północy Polski (dzięki badaniom terenowym).

 

zrozumiesz:
· czy kulturowa ludowa jest, czy jej nie ma;
· dlaczego intryguje nas codzienność ludzi różnych zakątków globu;
· czym jest materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe;
· na czym polega tolerancja i umiejętność kontaktu z innymi kulturami.

 

nauczysz się:
· projektować i prowadzić badania jakościowe oraz opracowywać raporty badawcze;
· wykorzystywać nowoczesne technologie w pracy muzealnika;
· analizować i interpretować reklamę, film, fotografię, sztukę;
· być współtwórcą i krytykiem instytucji kultury, autorem scenariuszy, widowisk, festiwali, festynów, nowych ceremonii;
· działać na rzecz odmienności i mniejszości kulturowych.

 

Etnologia to nie tylko nauka, ale także styl życia!
Tworzysz kulturę, zacznij ją badać!
Chcesz poznać świat, przyjdź do nas!

 

ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA JAKO NAUKA:
Etnologia jest dyscypliną akademicką funkcjonującą w świecie pod różnymi nazwami. W krajach anglosaskich nazywana jest antropologią kulturową (USA) lub społeczną (Wielka Brytania). W przeszłości w krajach frankofońskich i niemieckojęzycznych przeważała nazwa etnologia. W krajach byłego bloku wschodniego często używana była nazwa etnografia. Obecnie dostrzega się powszechnie dominację nazwy antropologia kulturowa w odniesieniu do dyscypliny, zaś nazwa etnografia odnosi się do stosowanej metody badawczej. Jednakże pod względem teoretycznym i metodologicznym etnologia jako dyscyplina akademicka rozumiana jest w ten sam sposób, podobnie określone są jej cele badawcze, metody i typy refleksji.

Etnologia jako nauka zajmuje się kulturowymi i społecznymi aspektami ludzkiej egzystencji, bada systemy i mechanizmy kulturowe oraz rządzące nimi prawa, analizuje znaczenia i funkcje poszczególnych elementów kultury i życia społecznego, rozpatruje ciągłość i procesy zmiany, a także etniczną różnorodność kultur. W szczególny sposób uwzględnia społeczne i historyczne uwarunkowania różnorodnych zjawisk zarówno z obszaru tradycji, jak i współczesnego świata. Skupia się na badaniu dziedzictwa kulturowego, a także procesów modernizacji i przemian kultury. Charakteryzują ją zarówno studia porównawcze, jak i badanie oraz interpretacja wybranych zjawisk kulturowych.

Studia etnologiczne/antropologiczne na Uniwersytecie Łódzkim oferują gruntowne wykształcenie w zakresie znajomości i krytycznej analizy zjawisk i procesów zachodzących w kulturze oraz społeczeństwie (zarówno własnym, jak i obcym). Studia te uwrażliwiają na kulturową i społeczną różnorodność, kształtują postawę otwartości, zrozumienia i tolerancji dla odmiennych sposobów myślenia i życia, a także rozwijają odpowiedzialną postawę uczestnictwa w życiu społecznym i działania szczególnie w warunkach wielokulturowości. Zdobyta wiedza i umiejętności badawcze pozwalają absolwentom na znajdywanie pracy w wielu sektorach rynku z obszaru kultury i edukacji, badań społecznych, jak i biznesu.