Program studiów

NOWOCZESNY PROGRAM STUDIÓW
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ prowadzi studia stacjonarne licencjackie I stopnia (3 lata) i studia magisterskie II stopnia (2 lata) oraz studia doktoranckie.

 

Program studiów pierwszego stopnia (licencjackich) obejmuje trzy lata (rozliczenie roczne od roku akademickiego 2016/2017) w czasie których studenci uzyskują podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmów działania kultury i społeczeństwa, poznają narzędzia służące do badania i krytycznej interpretacji różnych tekstów kultury (na przykład widowisk kulturowych i festiwali, filmów reklamowych i wystaw, dokumentów osobistych i napisów na murach, starych fotografii czy wpisów na internetowych blogach), jak również zdobywają podstawowe umiejętności projektowania i prowadzenia badań jakościowych. Zdobywają wiedzę z zakresu etnologii i antropologii społecznej oraz kulturowej, poznają specyfikę badań etnograficznych oraz podstawowe zagadnienia stanowiące przedmioty zainteresowań i badań antropologii, jak na przykład: wspólnoty internetowe i muzyczne subkultury, tradycję rodzinną i sposób urządzania domowego wnętrza, mniejszości etniczne Polski i Ameryki Południowej, codzienność i świętowanie współczesnego miasta, gadżety popkultury czy sztuka ulicy. Studia na tym etapie dają studentom wiedzę i kompetencje badawcze dotyczące zjawisk i procesów kulturowych zachodzących w kulturze polskiej, a także w kulturach świata. Zakończeniem tego etapu studiów jest napisanie pracy licencjackiej i złożenie licencjackiego egzaminu, po którym otrzymuje się dyplom licencjata.

 

  • Studia I stopnia z punktacją ECTS. Plan studiów stacjonarnych. Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 (pdf)
  • Studia I stopnia z punktacją ECTS. Plan studiów stacjonarnych. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 (pdf)

 

Program studiów drugiego stopnia (magisterskich) obejmuje dwa lata (rozliczenie roczne od roku akademickiego 2016/2017) w czasie których studenci uzyskują pogłębioną wiedzę dotyczącą zarówno dawnych, jak i współczesnych koncepcji antropologicznych i sposobów badania kultury. Poznają i uczą się analizować rozmaite zjawiska kulturowe współczesnego świata, wykształcają umiejętności rozwiązywania problemów społecznych oraz politycznych. Mają możliwość doskonalenia warsztatu badawczego, zdobycia zaawansowanych umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenia badań jakościowych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i stosowanym. Studia pozwalają zrozumieć unikalność perspektywy antropologicznej na tle innych gałęzi humanistyki, a także kształcą umiejętność jej wykorzystywania w oglądzie i badaniu życia społecznego i kultury. Zakończeniem tego etapu studiów jest napisanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu magisterskiego, po którym otrzymuje się dyplom magistra.

 

  • Studia II stopnia magisterskie z punktacją ECTS. Plan studiów stacjonarnych. Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 (pdf)
  • Studia II stopnia magisterskie z punktacją ECTS. Plan studiów stacjonarnych. Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 (pdf)
  • Studia II stopnia magisterskiez punktacją ECTS. Plan studiów stacjonarnych. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 (pdf)

 

Od roku akademickiego 2011/2012 na studia II stopnia stacjonarne przyjmujemy po licencjatach etnologicznych i nieetnologicznych.

Absolwent etnologicznych studiów magisterskich może kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich.

 

ĆWICZENIA TERENOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE
Specyfika studiów etnologicznych (ich bezsprzecznie empiryczny charakter) owocuje istnieniem dwóch rodzajów zajęć zapewniających studentom dwa rodzaje doświadczenia praktycznego, przydatnego w ich późniejszej pracy zawodowej:

  • Pierwszym z nich są zespołowe wyjazdy na ćwiczenia terenowe, które stanowią differentia specifica dyscypliny, prowadzone są przez pracowników akademickich i polegają na włączeniu studentów w aktualnie realizowane w Instytucie projekty badawcze. Ćwiczenia terenowe stanowią integralną część programu kształcenia na etnologii (zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich) i realizują liczne efekty kształcenia przypisane do kierunku etnologia.
  • Drugim rodzajem są studenckie praktyki zawodowe (na studiach licencjackich), które studenci odbywają poza uczelnią. Wymiar praktyk stanowi 40 godzin realizowanych w ciągu dwóch tygodni (10 dni roboczych) w różnych typach placówek kulturalno-oświatowych (muzea, skanseny, ośrodki kultury) lub w organizacjach pozarządowych, w samorządach, w fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju, w ośrodkach badania rynku, w agencjach reklamowych, w agencjach turystycznych, w galeriach sztuki i pracowniach etnodesignu – w potencjalnych miejscach pracy absolwentów kierunku etnologia. Formalnego rozliczenia praktyki dokonuje się przed ukończeniem studiów na podstawie umowy lub zaświadczenia potwierdzającego zrealizowanie programu praktyk. Szczegóły dotyczące praktyk reguluje regulamin studenckich praktyk zawodowych dla studentów etnologii.

 

PROGRAM ERASMUS
Ważnym rodzajem aktywności proponowanej studentom etnologii na UŁ jest możliwość udziału w programie wymiany studenckiej Erasmus, który umożliwia studentom podejmowanie nauki na innych uczelniach europejskich, uczestnictwo w naukowej współpracy międzynarodowej, jak i nawiązywanie prywatnych kontaktów międzykulturowych.
Nasz Instytut w ramach programu Erasmus ma podpisane umowy z następującymi uczelniami: Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca (Rumunia), St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bułgaria), Masaryk University (Czechy, Brno), University of West Bohemia (Czechy, Pilzno). Można też wyjechać do Univerzita Komenskeho v Bratislave (Słowacja), Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugalia) i nie tylko.
Szczegółowe informacje dotyczące programu >>>