O INSTYTUCIE ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UŁ

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ jest częścią Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. W Instytucie prowadzimy badania wpisujące się w wiele współczesnych subdyscyplin i nurtów etnologii i antropologii kulturowej: antropologii miasta i antropologii w mieście, rural studies, folklorystyki, antropologii wizualnej, antropologii sztuki, antropologii jedzenia, etnobotaniki, antropologii medycznej, antropologii psychologicznej, gender studies, antropologii doświadczenia (buntu, transgresji, przemocy), etnohistorii, antropologii neoliberalizmu, antropologii technologii, antropologii rzeczy i innych. Zajmujemy się m.in.: krajobrazm kulturowym, materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, ikonosferą miasta i wsi, filmem etnograficznym, problematyką kobiecą i herstory, transhumanizmem, problematyką pamięci, metodyką i etyką badań etnograficznych. 

Badamy również aktuane zjawiska społeczno-kulturowe (np. w kontekście problematyki bezdomności, na poziomie działania wspólnot lokalnych w mieście i na wsi), współuczestniczymy w kreowaniu nowych rozwiązań społecznych (np. dotyczących obszarów miejskich, procesów rewitalizacyjnych).

Pracownicy naszego Instytutu realizują projekty badawcze w kraju i za granicą, współpracują z podmiotami zewnętrznymi, zarówno prywatnymi firmami, organizacjami pozarządowymi, jak i instytucjami kultury, w których studenci mają możliwość odbycia praktyk zawodowych.

W naszym Instytucie, przy współpracy z innymi ośrodakmi krajowymi i zagranicznymi, redagowane są 3 czasopisma naukowe: Łódzkie Studia Etnograficzne, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej i Zeszyty Wiejskie

WŁADZE

DYREKTOR
dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ
e-mail: inga.kuzma@uni.lodz.pl
telefon: +48 42 635 61 50

ZASTĘPCA DYREKTORA
dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska
e-mail: katarzyna.dudkowska@uni.lodz.pl
telefon: +48 42 635 61 50

ZARYS HISTORII

Najpierw była Katedra Etnografii. Zorganizowała ją na Uniwersytecie Łódzkim, wiosną 1945 roku, przybyła ze zniszczonej Warszawy dr Kazimiera Zawistowicz-Adamska. Na początku lat 90. XX wieku Katedra Etnografii została przemianowana na Katedrę Etnologii, a w 2005 roku przekształcona w Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej.

Od samego początku istnienia akademickiego ośrodka etnograficznego/etnologicznego w Łodzi podstawą jego prac badawczo-naukowych były systematyczne studia terenowe dotyczące m.in.: współdziałania i pomocy wzajemnej w środowisku wiejskim, kultury robotniczej w Łodzi, kultury pasterskiej w Karpatach czy kultury flisackiej na Kaszubach. Zmiany w obrębie samej etnologii i antropologii kulturowej pociągnęły za sobą rozwój nowych obszarów badawczych, którymi zajęli się pracownicy i studenci łódzkiego ośrodka.

Obecnie w Instytucie prowadzone są badania mieszczące się w obrębie wielu współczesnych subdyscyplin i nurtów etnologii i antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych: antropologii miasta i antropologii w mieście, antropologii wizualnej, antropologii ekonomicznej, medycznej, psychologicznej, ekologicznej czy zaangażowanej.

Łódzka etnologia i antropologia kulturowa wpisana jest na stałe w krajobraz naszego miasta. W latach 60. XX wieku Katedra Etnografii zajęła część nowego, modernistycznego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Matejki 32/38. Następnie "łódzka etnologia", jak na postindustrialne miasto przystało, zagościła w starej fabryce M.A. Wienera przy ul. Jaracza 78, a później  na krótko  przeniosła się do dzielnicy uniwersyteckiej. Obecnie, od 2016 roku, siedziba Instytutu mieści się w przedwojennym gmachu w samym sercu dzisiejszego Nowego Centrum Łodzi, przy jednej z głównych arterii miasta.

POCZET KIEROWNIKÓW I DYREKTORÓW

prof. dr hab. Kazimiera Zawistowicz-Adamska (kierownik Katedry w latach 19451967)

prof. dr hab. Bronisława Kopczyńska-Jaworska (kierownik Katedry w latach 19701994)

dr hab. prof. ucz. Władysław Baranowski (kierownik Katedry w latach 1994-2005, dyrektor Instytutu w latach 20052012)

dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. UŁ (dyrektor Instytutu w latach 20122019)

dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ (dyrektor Instytutu od 2019 roku)

KONTAKT

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź
Polska

telefon: +48 42 635 61 50
e-mail: etnologia@uni.lodz.pl