Program studiów drugiego stopnia (magisterskich) obejmuje dwa lata, w czasie których studenci uzyskują pogłębioną wiedzę dotyczącą zarówno dawnych, jak i współczesnych koncepcji antropologicznych i sposobów badania kultury. Poznają i uczą się analizować rozmaite zjawiska kulturowe współczesnego świata, wykształcają umiejętności rozwiązywania problemów społecznych. Mają możliwość doskonalenia warsztatu badawczego, zdobycia zaawansowanych umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenia badań jakościowych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i stosowanym. Studia pozwalają zrozumieć unikalność perspektywy antropologicznej na tle innych gałęzi humanistyki, a także kształcą umiejętność jej wykorzystywania w oglądzie i badaniu życia społecznego i kultury. Zakończeniem tego etapu studiów jest napisanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu magisterskiego, po którym otrzymuje się dyplom magistra.

Specyfika studiów etnologicznych i antropologicznych (ich bezsprzecznie empiryczny charakter) związana jest z funkcjonowaniem zajęć praktycznych. Zespołowe wyjazdy na BADANIA TERENOWE prowadzone są przez pracowników akademickich i polegają na włączeniu studentów w aktualnie realizowane w Instytucie projekty badawcze. Ćwiczenia terenowe stanowią integralną część programu kształcenia na studiach magisterskich (14-dniowe badania terenowe w semestrze letnim na I roku studiów magisterskich).

Studenckie PRAKTYKI ZAWODOWE, które studenci studiów magisterskich odbywają poza uczelnią. Wymiar praktyk stanowi 60 godzin realizowanych w ciągu dwóch tygodni (10 dni roboczych) w różnych typach placówek kulturalno-oświatowych (muzea, skanseny, ośrodki kultury) lub w organizacjach pozarządowych, w samorządach, w fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju, w ośrodkach badania rynku, w agencjach reklamowych, w agencjach turystycznych, w galeriach sztuki i pracowniach etnodesignu – w potencjalnych miejscach pracy absolwentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa.