Program studiów pierwszego stopnia (licencjackich) obejmuje trzy lata, w czasie których studenci uzyskują podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmów działania kultury i społeczeństwa, poznają narzędzia służące do badania i krytycznej interpretacji różnych tekstów kultury (na przykład widowisk kulturowych i festiwali, filmów reklamowych i wystaw, dokumentów osobistych i napisów na murach, starych fotografii czy wpisów na internetowych blogach). Zdobywają podstawowe umiejętności projektowania i prowadzenia badań jakościowych oraz wiedzę z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Poznają specyfikę badań etnograficznych oraz podstawowe zagadnienia stanowiące przedmiot zainteresowań i badań antropologii, jak na przykład: wspólnoty i subkultury, tradycje i obrzędowość,  tożsamość i mniejszości, kulturowe krajobrazy miasta i wsi. Studia na tym etapie dają studentom wiedzę i kompetencje badawcze dotyczące zjawisk i procesów kulturowych zachodzących w kulturze polskiej, a także w kulturach świata. Zakończeniem tego etapu studiów jest napisanie pracy licencjackiej i złożenie licencjackiego egzaminu, po którym otrzymuje się dyplom licencjata.

Specyfika studiów etnologicznych i antropologicznych (ich bezsprzecznie empiryczny charakter) związana jest z funkcjonowaniem dwóch rodzajów zajęć zapewniających studentom dwa rodzaje doświadczenia praktycznego, przydatnego w ich późniejszej pracy zawodowej:

  • pierwszym z nich są zespołowe wyjazdy na BADANIA TERENOWE, które stanowią differentia specifica dyscypliny. Prowadzone są przez pracowników akademickich i polegają na włączeniu studentów w aktualnie realizowane w Instytucie projekty badawcze. Ćwiczenia terenowe stanowią integralną część programu kształcenia na studiach licencjackich (10-dniowe i 14-dniowe badania terenowe w semestrze letnim na I roku studiów licencjackich oraz 14-dniowe badania terenowe w semestrze letnim na II roku studiów licencjackich);
  • drugim rodzajem zajęć są STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE, które studenci studiów licencjackich odbywają poza uczelnią. Wymiar praktyk stanowi 60 godzin realizowanych w ciągu dwóch tygodni (10 dni roboczych) w różnych typach placówek kulturalno-oświatowych (muzea, skanseny, ośrodki kultury) lub w organizacjach pozarządowych, w samorządach, w fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju, w ośrodkach badania rynku, w agencjach reklamowych, w agencjach turystycznych, w galeriach sztuki i pracowniach etnodesignu – w potencjalnych miejscach pracy absolwentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa.